Wybierz język/Choose your language:

Terminologia

Szybka nawigacja

LOGISTICS & DISTRIBUTION – LOGISTYKA I DYSTRYBUCJA

replenishment order

zamówienie uzupełniające

call time

czas trwania wizyty (u klienta)

rush orders

zamówienia nadzwyczajne

warehouse occupation

wykorzystanie/ zagospodarowanie magazynu

drop size

wielkość dostawy

vehicle occupation by pallet spots

wykorzystanie pojazdów pod względem liczby przewożonych palet

turnaround time (TAT)

czas przeładunku

secondary distribution sizing

określanie wielkości dystrybucji wtórnej

inventory cut-off

moment transferu własności zapasów

dummy stock

zapasy w razie zamówień składanych w ostatniej chwili

INWENTARYZACJA – INVENTORY (STOCKTAKE)

inwentaryzacja

inventory, stocktake

instrukcja inwentaryzacyjna

 inventory manual

spis z natury

physical inventory, physical stocktake, physical stock count

plan inwentaryzacji

inventory plan

komisja inwentaryzacyjna

inventory commission

zespół spisowy

count team

formularz/ arkusz spisowy

count sheet

spisujący

stocktaker

różnice inwentaryzacyjne

inventory count variances, inventory count differences

stany

inventory quantities, inventory amounts

HR

kategoria (zaszeregowania)

grade, category

ocena (pracownicza)

evaluation, appraisal, assessment

płaca zasadnicza

basic pay

premia bazowa

base bonus

execution/ achievement

realizacja (celów)

karta opisu stanowiska 

job description form

ocena poziomu kompetencji

competency level appraisal

kompetencje funkcyjne

functional competencies

okres rozliczeniowy

settlement period

gospodarka kadrowa

personnel management

ODBIÓR GOTÓWKI/ INKASO – CASH COLLECTION

wrzutnia

cash deposit slot, money slot

kasa konwojencka

portable cash register

dowód kasowy

cash receipt

kojarzenie płatności

reconciliation of payments

paragon

cash slip

kasa fiskalna

cash till

utarg

takings

banknoty ujęte w papierowe opaski

banknotes wrapped with paper sleeves

monety ujęte w woreczki

bagged coins

rozchody gotówkowe

outflow

STOCK MARKET – GIEŁDA

market maker

animator rynku (firma brokerska odpowiedzialna za aktywną sprzedaż walorów firmy na rynku

an ask, an ask price

cena w zleceniu sprzedaży

a bid, a bid price

cena w zleceniu kupna

best ask (the lowest quoted ask price)

najniższa cena w zleceniu sprzedaży

best bid (the highest quoted bid for a particular stock)

najwyższa cena w zleceniu kupna

interim dividend

dywidenda zaliczkowa

conditional dividend

dywidenda warunkowa

final dividend

dywidenda końcowa

redemption of shares

umorzenie akcji

buy-back

wykup akcji własnych przez spółkę

FINANCE & MANAGEMENT – FINANSE I ZARZĄDZANIE

net turnover, net sales, (net) revenue, proceeds

przychody ze sprzedaży/ obroty; sprzedaż netto

ABC – Activity Based Costing

rachunek kosztów działań, model/ system ABC; rachunek kosztów procesowych (SAP)

revenues on divestment (= disinvestment)

przychody ze sprzedaży majątku

ROCE – return on capital employed

wskaźnik zwrotu z zaangażowanego kapitału

capital expenditure, capital expense, capital spending, CAPEX

wydatki inwestycyjne, koszty inwestycyjne, nakłady inwestycyjne, wydatki kapitałowe, CAPEX

changes in bank overdraft

zmiany w bankowym kredycie krótkoterminowym

FS&M – fixed selling and marketing costs

koszty stałe marketingu i sprzedaży

SG&A – selling, general & administrative expense

koszty ogólnego zarządu

free operating cash flow generation

wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

SPV – special purpose vehicle

spółka celowa

TAXES – PODATKI

input tax / input VAT

podatek naliczony

output tax/ output VAT

podatek należny

potrącenie (podatku)

witholding

odliczenie (podatku)

deduction

naliczenie (podatku)

assessment

podatek od czynności cywilnoprawnych

a civil law transactions tax

opłata publiczno-prawna

governmental charge

wymagalny

payable

należny

due

podatek od zysków kapitałowych

capital gains tax

PRAWO (OGÓLNIE) – LAW (GENERAL)

stan faktyczny (sprawy)

facts of the case

przechowawca (przechowujący dokumenty i księgi spółki)

custodian

pełnomocnik do odbioru pism procesowych, pełnomocnik do doręczeń

process agent, attorney for deliveries

skutecznie doręczony

validly given

umowa o podwykonawstwo

subcontract, subcontract (services) agreement

działania i zaniechania

acts and omissions

ewidencja działalności gospodarczej

business activity register, register of business activity, economic activity register

wniosek o zastosowanie środka prawnego

request for remedy

Z uwagi na wskazane fakty wnoszę o powyższe.

In view of the foregoing I apply as first stated at the beginning.

stawiający (u notariusza)

the appearing, the appearers,the persons attending

PRAWO KONKURENCJI – COMPETITION LAW

porozumienie ograniczające konkurencję

agreement to restrict/ reduce competition

zmowa cenowa

price fixing

rynek właściwy

relevant market

wniosek spółki o odstąpienie od nałożenia na nią kary

the company’s application for exemption from penalty

program łagodzenia kar, program leniency

leniency programme

kształtowanie ceny odsprzedaży

resale price maintenance

ustawianie przetargów / zawieranie porozumień przetargowych (UOKiK)

bid-rigging

zakazane praktyki

banned practices

zawieranie zbiorowych umów na wyłączność

collective exclusive dealing

przebijać ofertę cenową konkurencji

undercut

TECHNICAL (EXTRUSION) – SŁOWNICTWO TECHNICZNE (WYTŁACZANIE)

extruder with active venting system

wytłaczarka z aktywnym systemem

refeeding

powtórne dozowanie

coex structure

struktura koekstrudera

film thickness range

zakres grubości folii

winded products

produkty w rolkach

winding diameter

średnica nawijania

calendering roll

walec polerujący

cabinet air conditioning

szafa klimatyzowana dla pulpitu sterowniczego

post cooling unit

dodatkowe urządzenie chłodzące

pretreatment unit

urządzenie do obróbki wstępnej

INSURANCE – UBEZPIECZENIA

business interruption claim (B.I. claim)

roszczenie z tytułu utraty zysku

indemnity period

okres odszkodowawczy

the assured

ubezpieczony, beneficjent polisy ubezpieczeniowej

condition precedent

warunek zawieszający

stock replacement

odtworzenie zapasów

loss adjuster BrE / claims adjuster AmE

likwidator szkody

replacement costs of raw materials

koszty odtworzenia surowców

motor third party liability insurance

OC

motor own damage insurance

AC

confirmation of motor insurance claim record

zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych

BUDOWNICTWO – CONSTRUCTION

protokół odbioru końcowego

final acceptance certificate (FAC)

odbiór częściowy

partial acceptance

kierownik robót

construction works manager

harmonogram prac

construction works schedule

dokumentacja powykonawcza

as-built documentation

decyzja o warunkach zabudowy

zoning permit

wielobranżowy projekt budowalny

interdisciplinary construction design

wielobranżowy projekt przetargowy

interdisciplinary tender design

nasłonecznienie (pomieszczeń)

insolation of premises, incoming solar radiation

detale wykończenia

fit-out details

ELEKTRYCZNOŚĆ – ELECTRICITY

ochrona przepięciowa

surge protection

ochrona przeciwporażeniowa/ przed porażeniem prądem

electric shock protection

instalacje wewnętrzne budynku

service systems

sieci zewnętrzne

external services

przyłącza

service connections

wysokoprężna lampa metalohalogenkowa

high intensity discharge (HID) metal halide

żywotność (np. żarówki)

service life

cykl serwisowy (np. urządzeń elektrycznych)

maintenance cycle

oprawa wisząca

go-to fixture

efektywność energetyczna

energy efficiency

MEDICINE (GENERAL) – MEDYCYNA (OGÓLNIE)

pre-filled syringe

ampułko-strzykawka

enrollment study

badanie kliniczne

head-to-head trial/ comparison

bezpośrednie badanie porównawcze

randomized clinical effectiveness study

randomizowane badania kliniczne

combination therapy

terapia skojarzona

body orifice

otwór ciała

treatment method

metoda terapeutyczna

cancer cure rates

szanse całkowitego wyleczenia (z nowotworu)

procedure

zabieg

surgery outcome

wynik(i) operacji

MEDYCYNA (KARDIOLOGIA) – MEDICINE (CARDIOLOGY)

choroba wieńcowa

CAD – coronary artery disease

nagły zgon sercowy

sudden cardiac death

choroba niedokrwienna serca

IHD – isch(a)emic heart disease

elektrokardiograficzna próba wysiłkowa (z bieżnią lub cykloergometrem)

ECG exercise test (on a treadmill or bicycle ergometer)

tory rejestracji EKG

ECG recording channels

przebieg (np. wykresu EKG)

trace, record, curve

nagły incydent sercowy

sudden heart incident

okres utajony

latency

stress test

test obciążeniowy

komora (kontekst: sztuczne serce)

VAD – ventricular assist device/ artificial heart

CHEMISTRY – CHEMIA

flask with standard taper

kolba stożkowa

water jacket

płaszcz wodny

adjustable

nastawny

stock solution

roztwór podstawowy

(nonstaining, staining) stabilizer

stabilizator (bezbarwny, nieplamiący)

blank

ślepa próba 

gel and fusion properties

własności żelujące i własności topienia (łączenia się)

exposure-sensitive applications

zastosowania wrażliwe na czynniki zewnętrzne (światło)

thermal softening

uplastycznianie termiczne

carbon black

sadza

SAP (OGÓLNIE - GENERAL)

jednostka gospodarcza

company code

dział gospodarczy

business area

mandant

client

ustawienia ponadmandantowe

client-independent settings

odbiorca

customer

dostawca

vendor

konto zbiorcze

reconciliation account

konto rodzajowe kosztów

primary cost element account

transakcje: tworzenie / zmiana / wyświetlanie

transactions: create / change / display

rachunek wyników (zysków i strat) w wariancie porównawczym (wszystkie koszty wliczane są do wyniku, a na koniec korygowane o zmianę stanu)

P&L statement with classification of expenses by type

IT (OGÓLNIE - GENERAL)

master data (MD)

dane podstawowe

business blueprint document

koncepcja

enhancements

rozszerzenia

system sizing

ocena wymagań sprzętowych

customizing changes documentation

dokumentacja zmian konfiguracyjnych

global settings

ustawienia ogólne

test environment preparation

przygotowanie środowiska testowego

disaster recovery (DR) plan

plan awaryjny

maintenance window

okres konserwacji/ serwisowania (systemu)

user reference manual

instrukcja użytkownika

 

X
X
X